Соціально-економічні дисципліни

Циклова комісія

Image
З усіх скарбів знання –
найкращий.
Його не можна ні вкрасти,
ні згубити, ні знищити.
Григорій Сковорода.

Циклова комісія соціально-економічних дисциплін

Обˊєднує висококваліфікованих, творчих, вимогливих викладачів, які формують базову підготовку студентів - фундамент для здобуття майбутньої професії в Кременецькому фаховому лісоколеджі.
В її складі працюють 7 викладачів.

Викладачі вищої категорії
Каленюк С.М.., Сеньківська Г.Я., Бондарська М.В., Свідінська А.Л.
Викладачі-методисти
Каленюк С.М., Фещук О.А.
Кандидат історичних наук
Сеньківська Г.Я. 
Практичний психолог
Свідінська А.Л.
Циклова комісія створена в 1994 р. 
В різні періоди її очолювали Балагурчик А.К., Мазурок В.П., Лукащук Н.І.,Фещук О.А. З 2006 р. очолює комісію Каленюк С.М. На даний час в цикловій комісії працює 7 викладачів, які самовіддано разом із студентами піднімають із глибин пласти духовних цінностей українського народу.

Історію, соціологію, економіку, філософію, менеджмент в коледжі вивчають практично всі студенти. Викладачі циклової комісії спрямовують свій досвід і знання на те, щоб навчити студентів мислити творчо, вміти відстоювати свою думку і переконання, знати історію рідного народу. Дисципліни соціально-економічного спрямування завжди були і є основою формування особистості, підготовки молодої людини до життя.
У своїй роботі викладачі циклової комісії використовують сучасні інформаційні освітні технології, діляться досвідом з молодим поколінням. У навчальних кабінетах зібрані робочі навчальні плани, курси лекцій, методичні рекомендації до написання семінарських та практичних занять, методичні вказівки до виконання творчо – пошукових робіт. Значна увага приділяється методичній роботі, розгляду методичних розробок та рекомендацій. Навчально-виховна робота циклової комісії проводиться у співпраці з іншими цикловими комісіями, забезпечуються міжпредметні зв’язки. Викладачі виявляють активну громадянську позицію, робота сприяє демократизації навчального процесу і спрямована на поліпшення успішності студентів.

Педагогічна діяльність багатогранна і трудомістка, але вона немислима без творчості. В режимі творчої діяльності викладачі циклової комісії проводять відкриті заняття, виховні заходи, студентські конференції, конкурси,, вікторини. 

Image
У розпорядженні викладачів кабінет суспільних дисциплін, кабінет історії, кабінет економічних дисциплін.
При кабінетах працюють предметні гуртки, де студенти під керівництвом викладачів займаються пошуково-дослідницькою роботою, поглиблено вивчають предмети. Приміщення кабінетів обладнані всім необхідним для вивчення предметів: є різноманітні стенди, схеми, таблиці, телевізори, мультимедійні проектори і також багатий дидактичний матеріал.
Викладання предметів соціально-економічного циклу здійснюється на високому методичному і теоретичному рівнях, із застосуванням інноваційних методів навчання.
Кожне заняття – це маленький спектакль, це заняття людяності, етичності, моральності, пізнання себе, світу в ньому, заняття всебічного розвитку особистості студента. 

Склад циклової комісії

Викладачі


ГОЛОВА ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Каленюк Світлана Миколаївна

Спеціаліст вищої категорії, викладач - методист
Освіта:
Львівський університет ім. І.Франка
Предмет, який викладає: Історія
Педагогічна проблема, над якою працює викладач: "Сучасні аспекти становлення національно-свідомого, проєвропейського, соціально-активного громадянина''.
Педагогічне кредо: "Щоб бути хорошим викладачем, треба любити те, що викладаєш, та любити тих, кому викладаєш''.
Детальна інформація
Творча, енергійна і активна особистість. Досконало знає свій предмет, педагог цікавий і творчий. Вміло передає знання студентам, велику увагу приділяє позаурочній роботі. Під її керівництвом проходять студентські конференції, інтелектуальні історичні вікторин. На заняттях історії закладаються підвалини історичних уявлень майбутніх громадян про давнє минуле власне українського народу, його мови, культури, ментальних рис характеру, державно-політичного життя, як невід’ємної складової формування європейської цивілізації. Тут  молодь отримує базові історичні знання, що слугуватимуть фундаментом формування їх історичної свідомості, патріотизму.
Сприяє формуванню національної гідності студентів, засвоєнню загальнолюдських та національних цінностей.
Під її керівництвом проходять студентські конференції, круглі столи,філософські вечори,виховні години.

Методична діяльність:
 *Електронний конспект лекцій з історії України від найдавніших часів до сьогодення;
 *Опорний конспект лекцій з історії України xx століття;
 *Методичні матеріали для підготовки студентів до ДПА у формі ЗНО;
 *Матеріали для самостійного вивчення окремих питань з історії України.

Методичні матеріали до теми:
 *«Революція Гідності»;
 *Відеотека фільмів з історії України;
 *Матеріали для перевірки і контролю знань з всесвітньої історії;
 *Збірник методичних вказівок для виконання практичних робіт з історії України за новою навчальною програмою.

Сеньківська Галина Ярославівна 

Спеціаліст вищої категорії, Кандидат історичних наук
Предмет, який викладає: Основи філософських знань, Соціологія
Детальна інформація
Освіта: Харківський державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди

Старший викладач Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Із 2022 р. – викладач Кременецького лісотехнічного фахового коледжу (за сумісництвом).
Закінчила аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Розвиток історичного краєзнавства на Тернопільщині (середини 40-х рр. ХХ – початок ХХІ століття)» виконала на кафедрі історії України Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та захистила 13 листопада 2009 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 
Основні напрями наукових інтересів – історичне краєзнавство у західних регіонах України, філософські аспекти життєтворчості діячів як важливі елементи національної духовної культури. 
Результати наукових досліджень склали зміст статей, опублікованих у фахових виданнях України (понад 30) та у зарубіжних виданнях, у тому числі внесених до наукометричних баз даних. Автор монографії «Розвиток історичного краєзнавства на Тернопільщині (середина 40-хх рр. ХХ – початок ХХІ ст.)» (Хмельницький, 2014 р.). 
Учасниця міжнародних й всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференцій. 
Любить і знає свій предмет, педагог цікавий і творчий. Професійною майстерністю, відданістю улюбленій справі завоювала авторитет серед колег та студентів. У своїй роботі пріоритет надає проблемі вивчення та дослідження історії  та культури рідного краю.

Свідінська Антоніна Леонтіївна

Спеціаліст вищої категорії, Практичний психолог
Предмет, який викладає: Психологія та етика ділових відносин
Email: svidinskaantonina@gmail.com
Детальна інформація
Освіта: Рівенський інститут слов'янознавства Київського славістичного університету

Педагогічна проблема, над якою працює викладач: ,,Формування позитивної взаємодії в студентському колективі, як засіб подолання негативних проявів'.

Михальчук Тетяна Миколаївна

Спеціаліст
Предмет, який викладає: Економічна теорія, Економіка підприємств, Основи підприємнитства і управлінської діяльності
Детальна інформація
Освіта: Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

Викладач проводить заняття на достатньому науково-методичному рівні. Володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, використовує їх при проведенні навчальних занять. Викладач постійно підвищує свій професійний рівень, займається самоосвітою. 

Фещук Ольга Андріївна

Викладач - методист
Предмет, який викладає: Основи менеджменту, Економіка виробництв, Маркетинг та основи зовнішньоекономічної діяльності
Детальна інформація
Освіта: Тернопільський фінансово-економічний інститут
Науково-методична проблема, над якою працює викладач: ,,Важливість виховного моменту при викладанні економічних дисциплін'.
Педагогічне кредо: ,,Віддай людині часточку себе, тоді душа наповнюється світлом"
Ліна Костенко
Методична діяльність:
 *Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт з економіки та дипломних проектів з використанням сучасних комп’ютерних технологій.
 *Методичні рекомендації по виконанню практичних робіт з предмету « Основи менеджменту»
 *Методичні вказівки по розв’язуванню і оформленню задач з економіки для самостійної роботи студентів»
 *Методичні матеріали до теми: «Проблеми кредитних відносин в умовах ринку»

Викладач рацює над завданням формування у студентів розуміння сучасних економічних проблем та вміння знаходити нестандартні шляхи їх вирішення.
Під керівництвом викладача студенти вивчають нормативні документи, спеціальну літературу для поглиблення знань в галузі економіки, маркетингу і менеджменту. Ольга Андріївна керівник курсових робіт з економіки.

Бондарська Марія Володимирівна

Спеціаліст вищої категорії
Предмет, який викладає: Громадянська освіта, Основи правознавства, Економіка, організація, планування ЛГ

Детальна інформація
Освіта: Кременецький лісотехнічний коледж;
Тернопільська академія народного господарства;
Тернопільський національний економічний університет;
Тернопільський національний економічний університет

Стрижак Андрій Іванович

Спеціаліст першої категорії
Предмет, який викладає: Економіка

Детальна інформація
Освіта: Національний університет "Острозька академія","Історія";
 Національний університет "Острозька академія", "Фінанси і кредит"
Науково-методична проблема, над якою працює викладач:
"Застосування сучасних компютерних технологій при викладанні економічних дисциплін."
Педагогічне кредо: 
"Кожній дитині - світло знань,
Кожній дитині – світло любові,
Віру в сили свої без вагань
Як запоруку щасливої долі."
Методична діяльність:
 *Опорні конспекти лекцій та тестові завдання з предмету "Економіка, організація та планування лісового господарства";
 *Методичні вказівки до виконання курсової роботи з предметутестові завдання з предмету "Економіка, організація та планування лісового господарства";
 *Матеріали для самостійної роботи з дисципліни предмету "Економіка, організація та планування лісового господарства"

Енергійний, справедливий,наполегливий викладач. На заняттях використовує сучасні інтерактивні методи, які стимулюють уміння нестандартно мислити, швидко орієнтуватися у ситуації, Молодий педагог не відділяє навчальний процес від виховного. Любов до студентів та демократичний стиль роботи характерні для Андрія Івановича.  На його заняттях панує творча, доброзичлива атмосфера, студенти беруть активну участь у навчальному процесі. Значну увагу приділяє роботі з обдарованими студентами, веде факультативні заняття. 

Заходи циклової комісії

Соціально-економічні дисципліни

Обласне методичне об'єднання викладачів суспільних дисциплін

Обласне методичне об'єднання викладачів суспільних дисциплін

На тему "Особливості освітнього процесу в умовах війни"
Детальніше

Контакти

Адреса: вул. Молодіжна, 1, с. Білокриниця
Кременецький р-н, Тернопільська обл.
Телефон:
(03546)52-4-04 приймальна директора
(03546)52-5-81 заочний відділ
(03546)52-3-70 бухгалтерія
Email: kltk1892@gmail.com

Зараз на сайті

На сайті 139 гостей та 0 користувачів